statusCode

设置响应状态码(状态码范围100~999),请求会直接根据设置的状态码返回,不会请求到线上,这个与replaceStatus不同,后者是请求返回后再修改状态码,可以用于模拟各种状态码,配置方式:

pattern statusCode://code

其中:code >= 100 && code <= 999,pattern参见匹配模式,更多模式请参考配置方式

例子:

www.ifeng.com statusCode://500

results matching ""

    No results matching ""