cache

设置响应的缓存头,配置方式:

pattern cache://maxAge

maxAge为缓存的秒数,也可以代表一些关键字: nono-cacheno-store,pattern参见匹配模式,更多模式请参考配置方式

例子:

# 去除缓存
www.ifeng.com cache://no

# 设置一分钟的缓存
www.ifeng.com cache://60

如果如果后台返回304设置这个字段没有用,要防止后台返回304,需要用disable://cache。

results matching ""

    No results matching ""